FANDOM


TabelaEdytuj

Legenda: Wersja Unikodu
Unicode 1.0 Unicode 4.0
Unicode 1.1 Unicode 4.1
Unicode 2.0 Unicode 5.0
Unicode 2.1 Unicode 5.1
Unicode 3.0 Unicode 5.2
Unicode 3.1 Unicode 6.0
Unicode 3.2  
reserved non-characters
U+ 0123456789ABCDEFBlock
0040 @ABCDEFGHIJKLMNO C0 Controls and Basic Latin
0000–007F
(identical to ASCII)
0050 PQRSTUVWXYZ[\]^_
0060 `abcdefghijklmno
0070 pqrstuvwxyz{|}~DEL
C1 Controls and Latin-1 Supplement
0080–00FF
(identical to ISO/IEC 8859-1)
00C0 ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
00D0 ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
00E0 àáâãäåæçèéêëìíîï
00F0 ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
0100 ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎď Latin Extended-A
0100–017F
0110 ĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğ
0120 ĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮį
0130 İıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿ
0140 ŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏ
0150 ŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞş
0160 ŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮů
0170 ŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
0180 ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏ Latin Extended-B
0180–024F
0190 ƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟ
01A0 ƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯ
01B0 ưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿ
01C0 ǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏ
01D0 ǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟ
01E0 ǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯ
01F0 ǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ
0200 ȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏ
0210 ȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟ
0220 ȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯ
0230 ȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿ
0240 ɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏ
0250 ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟ IPA Extensions
0250–02AF
0260 ɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯ
0270 ɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ
0280 ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏ
0290 ʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟ
02A0 ʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯ
1D00 Phonetic Extensions
1D00–1D7F
1D10
1D20
1D30 ᴿ
1D40
1D50
1D60
1D70 ᵿ
1D80 Phonetic Extensions Supplement
1D80–1DBF
1D90
1DA0
1DB0 ᶿ
1E00 Latin Extended Additional
1E00–1EFF
1E10
1E20
1E30 ḿ
1E40
1E50
1E60
1E70 ṿ
1E80
1E90
1EA0
1EB0 ế
1EC0
1ED0
1EE0
1EF0 ỿ
2090 Super/Subscripts 2070-209F
2100 Letterlike symbols
2100–214F
2110
2120
2130
2140
2490 Enclosed Alphanumerics
2460–24FF
24A0
24B0
24C0
24D0
24E0
2C60 Latin Extended-C
2C60–2C7F
2C70 Ɀ
A720 Latin Extended-D
A720–A7FF
A730
A740
A750
A760
A770
A780  
A790               
A7A0       
A7F0           
FB00           (Latin ligatures) FB00–FB4F
FF20 Halfwidth and Fullwidth Forms
(fullwidth Latin letters)
FF00–FFEF
FF30 _
FF40
FF50
1D400 𝐀𝐁𝐂𝐃𝐄𝐅𝐆𝐇𝐈𝐉𝐊𝐋𝐌𝐍𝐎𝐏 Mathematical alphanumeric symbols
1D400–1D7FF
1D410 𝐐𝐑𝐒𝐓𝐔𝐕𝐖𝐗𝐘𝐙𝐚𝐛𝐜𝐝𝐞𝐟
1D420 𝐠𝐡𝐢𝐣𝐤𝐥𝐦𝐧𝐨𝐩𝐪𝐫𝐬𝐭𝐮𝐯
1D430 𝐰𝐱𝐲𝐳𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐼𝐽𝐾𝐿
1D440 𝑀𝑁𝑂𝑃𝑄𝑅𝑆𝑇𝑈𝑉𝑊𝑋𝑌𝑍𝑎𝑏
1D450 𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔 𝑖𝑗𝑘𝑙𝑚𝑛𝑜𝑝𝑞𝑟
1D460 𝑠𝑡𝑢𝑣𝑤𝑥𝑦𝑧𝑨𝑩𝑪𝑫𝑬𝑭𝑮𝑯
1D470 𝑰𝑱𝑲𝑳𝑴𝑵𝑶𝑷𝑸𝑹𝑺𝑻𝑼𝑽𝑾𝑿
1D480 𝒀𝒁𝒂𝒃𝒄𝒅𝒆𝒇𝒈𝒉𝒊𝒋𝒌𝒍𝒎𝒏
1D490 𝒐𝒑𝒒𝒓𝒔𝒕𝒖𝒗𝒘𝒙𝒚𝒛𝒜 𝒞𝒟
1D4A0   𝒢  𝒥𝒦  𝒩𝒪𝒫𝒬 𝒮𝒯
1D4B0 𝒰𝒱𝒲𝒳𝒴𝒵𝒶𝒷𝒸𝒹 𝒻 𝒽𝒾𝒿
1D4C0 𝓀𝓁𝓂𝓃 𝓅𝓆𝓇𝓈𝓉𝓊𝓋𝓌𝓍𝓎𝓏
1D4D0 𝓐𝓑𝓒𝓓𝓔𝓕𝓖𝓗𝓘𝓙𝓚𝓛𝓜𝓝𝓞𝓟
1D4E0 𝓠𝓡𝓢𝓣𝓤𝓥𝓦𝓧𝓨𝓩𝓪𝓫𝓬𝓭𝓮𝓯
1D4F0 𝓰𝓱𝓲𝓳𝓴𝓵𝓶𝓷𝓸𝓹𝓺𝓻𝓼𝓽𝓾𝓿
1D500 𝔀𝔁𝔂𝔃𝔄𝔅 𝔇𝔈𝔉𝔊  𝔍𝔎𝔏
1D510 𝔐𝔑𝔒𝔓𝔔 𝔖𝔗𝔘𝔙𝔚𝔛𝔜 𝔞𝔟
1D520 𝔠𝔡𝔢𝔣𝔤𝔥𝔦𝔧𝔨𝔩𝔪𝔫𝔬𝔭𝔮𝔯
1D530 𝔰𝔱𝔲𝔳𝔴𝔵𝔶𝔷𝔸𝔹 𝔻𝔼𝔽𝔾 
1D540 𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄 𝕆   𝕊𝕋𝕌𝕍𝕎𝕏
1D550 𝕐 𝕒𝕓𝕔𝕕𝕖𝕗𝕘𝕙𝕚𝕛𝕜𝕝𝕞𝕟
1D560 𝕠𝕡𝕢𝕣𝕤𝕥𝕦𝕧𝕨𝕩𝕪𝕫𝕬𝕭𝕮𝕯
1D570 𝕰𝕱𝕲𝕳𝕴𝕵𝕶𝕷𝕸𝕹𝕺𝕻𝕼𝕽𝕾𝕿
1D580 𝖀𝖁𝖂𝖃𝖄𝖅𝖆𝖇𝖈𝖉𝖊𝖋𝖌𝖍𝖎𝖏
1D590 𝖐𝖑𝖒𝖓𝖔𝖕𝖖𝖗𝖘𝖙𝖚𝖛𝖜𝖝𝖞𝖟
1D5A0 𝖠𝖡𝖢𝖣𝖤𝖥𝖦𝖧𝖨𝖩𝖪𝖫𝖬𝖭𝖮𝖯
1D5B0 𝖰𝖱𝖲𝖳𝖴𝖵𝖶𝖷𝖸𝖹𝖺𝖻𝖼𝖽𝖾𝖿
1D5C0 𝗀𝗁𝗂𝗃𝗄𝗅𝗆𝗇𝗈𝗉𝗊𝗋𝗌𝗍𝗎𝗏
1D5D0 𝗐𝗑𝗒𝗓𝗔𝗕𝗖𝗗𝗘𝗙𝗚𝗛𝗜𝗝𝗞𝗟
1D5E0 𝗠𝗡𝗢𝗣𝗤𝗥𝗦𝗧𝗨𝗩𝗪𝗫𝗬𝗭𝗮𝗯
1D5F0 𝗰𝗱𝗲𝗳𝗴𝗵𝗶𝗷𝗸𝗹𝗺𝗻𝗼𝗽𝗾𝗿
1D600 𝘀𝘁𝘂𝘃𝘄𝘅𝘆𝘇𝘈𝘉𝘊𝘋𝘌𝘍𝘎𝘏
1D610 𝘐𝘑𝘒𝘓𝘔𝘕𝘖𝘗𝘘𝘙𝘚𝘛𝘜𝘝𝘞𝘟
1D620 𝘠𝘡𝘢𝘣𝘤𝘥𝘦𝘧𝘨𝘩𝘪𝘫𝘬𝘭𝘮𝘯
1D630 𝘰𝘱𝘲𝘳𝘴𝘵𝘶𝘷𝘸𝘹𝘺𝘻𝘼𝘽𝘾𝘿
1D640 𝙀𝙁𝙂𝙃𝙄𝙅𝙆𝙇𝙈𝙉𝙊𝙋𝙌𝙍𝙎𝙏
1D650 𝙐𝙑𝙒𝙓𝙔𝙕𝙖𝙗𝙘𝙙𝙚𝙛𝙜𝙝𝙞𝙟
1D660 𝙠𝙡𝙢𝙣𝙤𝙥𝙦𝙧𝙨𝙩𝙪𝙫𝙬𝙭𝙮𝙯
1D670 𝙰𝙱𝙲𝙳𝙴𝙵𝙶𝙷𝙸𝙹𝙺𝙻𝙼𝙽𝙾𝙿
1D680 𝚀𝚁𝚂𝚃𝚄𝚅𝚆𝚇𝚈𝚉𝚊𝚋𝚌𝚍𝚎𝚏
1D690 𝚐𝚑𝚒𝚓𝚔𝚕𝚖𝚗𝚘𝚙𝚚𝚛𝚜𝚝𝚞𝚟
1D6A0 𝚠𝚡𝚢𝚣𝚤𝚥  𝚨𝚩𝚪𝚫𝚬𝚭𝚮𝚯
1F110 🄐🄑🄒🄓🄔🄕🄖🄗🄘🄙🄚🄛🄜🄝🄞🄟 Enclosed Alphanumeric Supplement
1F100–1F1FF
1F120 🄠🄡🄢🄣🄤🄥🄦🄧🄨🄩🄪🄫🄬🄭🄮 
1F130 🄰🄱🄲🄳🄴🄵🄶🄷🄸🄹🄺🄻🄼🄽🄾🄿
1F140 🅀🅁🅂🅃🅄🅅🅆🅇🅈🅉🅊🅋🅌🅍🅎🅏
1F150 🅐🅑🅒🅓🅔🅕🅖🅗🅘🅙🅚🅛🅜🅝🅞🅟
1F160 🅠🅡🅢🅣🅤🅥🅦🅧🅨🅩      
1F170 🅰🅱🅲🅳🅴🅵🅶🅷🅸🅹🅺🅻🅼🅽🅾🅿
1F180 🆀🆁🆂🆃🆄🆅🆆🆇🆈🆉🆊🆋🆌🆍🆎🆏
1F190 🆐🆑🆒🆓🆔🆕🆖🆗🆘🆙🆚     
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.